Algemene voorwaarden

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Laatste wijziging: 05 oktober 2020

Van en samengesteld door SPROMAX (Ilksoy Firyat) - alle rechten voorbehouden

Artikel 1

Alle facturen zijn contant betaalbaar te 3550 Heusden-Zolder – Kapelstraat 28/1 (België).

Artikel 2

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, offerten, prijsbeding en bestellingen van de klant voor alle in onze gamma bestaande en niet bestaande diensten en (of) goederen.

Artikel 3

Alle andere voorwaarden of toepassingen van welke aard of vorm dan ook die in strijd zijn met deze Algemene voorwaarden zijn niet van kracht alvorens deze door ons schriftelijk en uitdrukkelijk is bekrachtigd.

Artikel 4

Alle offertes en prijsopgaven zijn slechts informatief en vrijblijvend en hebben geen bindende karakter, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 5

De opgegeven prijzen in alle documenten zijn steeds EXCLUSIEF BTW, montage, eventueel ontwerp, leverings-en (of) verpakkingskosten tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Klant zorgt steeds zelf voor een druk en (of) snij-plot klare ontwerp, deze opdracht kan ons ook toevertrouwd worden tegen een meerkost.

Artikel 6

De geleverde goederen blijven ons eigendom totdat alle verschuldigde bedragen, intresten en kosten zijn voldaan.

Artikel 7

De puur informatief bedoelde prijzen vermeld in alle offertes en prijsopgaven blijven slechts 30 dagen geldig. Onder voorbehoud van art.5 zijn wij na deze termijn niet meer verplicht ons hieraan te houden.

Artikel 8

Ook behouden wij ons eveneens het recht om bepaalde opdrachten al dan niet te aanvaarden zonder de opdrachtgever en (of) de klant hiermee enige motivering te zijn verschuldigd.

Artikel 9

Hoewel de opdrachtgever de uiteindelijke verantwoordelijke voor de inhoud van het bestelde drukwerk is en blijft, zal er onder geen enkel beding drukwerken van welke aard dan ook worden gepubliceerd en (of) gedrukt worden waarvan de inhoud niet strookt met het Belgisch recht en (of) met het algemeen humanistische standpunten zoals antisemitisme, anti-islamisme en racisme enerzijds en (of)  het prediken van geweld of terrorisme anderzijds.

Artikel 10

De afgesproken leveringstermijnen zijn indicatief  bedoeld en kunnen afwijken zonder gevolg tot schadevergoeding.

Artikel 11

Er kunnen meerkosten ontstaan voor de klant in geval stijging van de prijzen van grondstoffen, toeleveranciers, of als gevolg van andere prijsstijgingen.

Artikel 12

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige levering van diensten en (of) goederen als gevolg van een fout en (of) laattijdige levering van goederen door de toeleverancier, stakingen, werkonderbrekingen, aardbevingen, weersomstandigheden, brand, mobilisatie en andere omstandigheden zoals een defect aan onze machines en installaties. Alle door ons gedane prestaties van voor de overmacht blijven verschuldigd door de klant en zullen worden gefactureerd aan de betrokken bedrijf of persoon, en zonder verplichting voor verdere afwerking van de opdracht.

Artikel 13

Niet afgehaalde of geweigerde goederen blijven verschuldigd en zullen worden opgeslagen op risico en kosten van de klant.

Artikel 14

Alle goederen dient men goed te controleren bij afhaling, klachten achteraf worden niet meer aanvaard. Voor geleverde goederen dient de klant binnen de acht dagen na levering een schriftelijke en aangetekende klacht in te dienen of op te sturen per post.

Artikel 15

Indien de levering of afhaling op verschillende tijdstippen plaatsvindt, is het ook mogelijk dat er hiervoor een tussentijdse factuur voor wordt opgesteld.

Artikel 16

Alle betalingen zijn contant en uitstel word niet toegestaan, tenzij dit door ons schriftelijk en uitdrukkelijk is bevestigd en toegestaan.

Artikel 17

De betalingen dienen te geschieden binnen de afgesproken termijnen en uiterlijk na 30 dagen Factuur Datum. Voor alle laattijdige betalingen geld een schadevergoeding van 10% op de totale som met een min. Van ***150,00*** Euro, en word een forfaitaire administratieve kost in rekening gebracht van ***35,00*** Euro per keer er aangetekend word gevraagd om deze te betalen. Er word eveneens een verwijl intrest in rekening gebracht van 15% per jaar en voor de volledige openstaande som.

Artikel 18

De door de klant verschuldigde bedragen zullen niet vervallen na een annulering der bestelde goederen of diensten. De annulatie dient eerst door ons te worden goedgekeurd en zal de klant als gevolg van deze een schade vergoeding worden aangerekend van 30% op de totale factuur en (of) offertebedrag met een minimum van ***50,00*** Euro.

Artikel 19

Alle gedane betalingen door de klant zullen steeds in mindering worden gebracht van de oudste openstaande factuur.

Artikel 20

Goederen reizen steeds op kosten en risico van de klant, zelfs als deze door ons word voorzien.

Artikel 21

Alle uitgevoerde opdrachten zoals drukwerken, snij en plotwerken, printopdrachten, rillen, microperforeren, nieten, plooien en alle andere door ons of in opdracht door derden uitgevoerde werken en diensten, maar ook proefdrukken, proefstukken en exemplaren kunnen steeds voor +/- 10% afwijken in aantal, oplage, kleur, omvang, afmeting, dikte, volume en massa.

Artikel 22

Klant dient zelf te weten of te onderzoeken of de bestelde diensten en (of) goederen voor hem of haar van toepassing zijn voor het beoogde doel. Wij kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor geleverde en (of) afgehaalde goederen en (of) diensten die niet van toepassing blijken te zijn voor het beoogde doel.

Artikel 23

Wij kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele beschadiging die optreed aan werk dat bij ons is binnengebracht voor verdere afwerking ervan. Zoals tijdens het, plooien, nieten, lamineren, vergaren, vullen (vullen van enveloppen en andere vormen van vulling) of alle andere vormen van afwerking. De kans is niet onbestaande dat een binnengebracht drukwerk of andere, tijdens het verwerken ervan vastlopen en hierdoor beschadigd raken.

Artikel 24

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken te Hasselt (BE) bevoegd. Hangende betwistingen van eender welke aard dan ook geven de koper, afnemer of de klant nooit het recht de betaling op te schorsen.

Artikel 25

Indien de uitspraak van de betreffende rechtbank (bij een eventueel geschil) in ons voordeel geschied, dan erkent de klant alle door ons gedane kosten (advocaat, adviezen, administratie, etc…) te zullen dragen.